Общи условия на БНП Париба Лични Финанси


Условия за кандидатстване за кредит на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България”
„БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ (ЕИК: 204915054) предоставя услугите си само на пълнолетни граждани наРепублика България и чужденци с право на постоянно пребиваване на територията на Република България, съгласно действащотобългарско законодателство.Размер на кредита е от 150 до 12 000 лева.Срок на изплащане от 3 до 48 месеца.Минималната месечна вноска по кредита не може да бъде по малка от 20 (двадесет) лева.След получаването на заявката за сключване на договор за кредит и след индивидуалната оценка на кредитоспособността на всеки отделенклиент, „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ може да предложи на кандидатстващото лице различни от заявените от него бройи размер на погасителните вноски. Предложението ще бъде отправено по телефон, преди изготвянето и изпращането на договора за кредит,след изричното съгласие на кандидатстващото лице с настъпилата промяна.Предоставената информация, чрез кандидатстване за кредит през уебсайта, съдържа лични данни и представлява заявка за контакт с лицето,което я подава. С натискането на бутона „Изпрати запитване”, лицето потвърждава, че е предоставило информацията лично и доброволно, и сцел да мотивира „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ да му предостави кредит при уговорени между страните условия ипараметри. Лицето удостоверява, по начина посочен в предходното изречение, че предоставената от него информация е вярна и е уведомен, чепредоставянето на невярна информация c цел получаване на кредит е престъпление и се наказва с лишаване от свобода. Лицето удостоверява,по начина посочен по-горе, че дава изричното си съгласие на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ да обработва личните муданни, като дружеството се задължава да ползва предоставената по този начин информация само за нуждите на своята дейност, като има правопо всяко време до пълното погасяване на кредита да проверява пълнотата и верността на същата информация, включително и при/чрезнезависими източници, като, но не само НОИ, ЦКР, Търговски регистър и др. Лицето дава съгласието си „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.,клон България“ да съхранява цялата придобита чрез уебсайта информация в бази данни на всякакви носители за период не по-кратък от двойниясрок по чл. 15 ал. 4 от Наредба № 26 от 23 април 2009 г. на БНБ за финансовите институции (обн. ДВ бр. бр. 36 от 15 май 2009 г.), както и даизползва горепосочената информация, за да предлага на лицето други стоки и/или услуги. „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“може да предоставя достъп до същата информация на свои служители или изпълнители при условията на конфиденциалност и само доколкототова е необходимо за осъществяване на дейността му, или за проверка на пълнотата и верността на изискваната информация, както и на третилица, оказващи съдействие за изпълнението на описаните действия. При попълване на сума от страна на кандидатстващото лице в поле„Първоначална вноска”, лицето се задължава да заплати посочената от него сума при подписване на необходимите документи за встъпване вдоговорна обвързаност и/или при получаване на финансираната стока с/от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ наоправомощено от Компанията лице, чрез плащане с наложен платеж.Лицето може да упражни правата си по Закона за защита на личните данни на адреса на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“,ЕИК: 204915054 - гр. София, п.к. 1766, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 14.Лицето има право да се откаже от договор за кредит сключен от разстояние (онлайн или по телефона) без да посочва причина за това, без дадължи обезщетения и неустойки. Ако лицето реши да се възползва от това свое право, трябва да информира „БНП Париба Пърсънъл ФайненсС.А., клон България“ писмено в срок от 14 дни от сключване/получаване на договора, чрез избран от него канал (e-mail, по пощата, личноподаване на писмено заявление за отказ от кредит във всяка точка на продажба). В срок от 7 дни, след подаване на заявлението, лицето трябвада възстанови размера на действително предоставените финансови услуги по договора и не по-късно от 30 дни след заявения отказ, да върнефинансираната покупка. За целта след като лицето информира за желанието си за отказ от сключения договор, служител на „БНП ПарибаПърсънъл Файненс С.А., клон България“ ще свърже с него, за да предостави банкова сметка, по която да бъде възстановена финансиранатасума и всяка друга необходима информация във връзка с изявеното от лицето уведомление.С оглед характера на използваното средство за комуникация, „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“, ще провери, чрез наличнитена Компанията средства, самоличността на всяко лице преди сключването на Договор за кредит, при посещението на куриерът на посочен вдоговора адрес на Кредитополучателя.„БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“, ще предостави всеки сигнал за злоупотреба при използването на този канал закомуникация на компетентните органи в Република България за предприемане на съответните действия, съгласно действащото българскозаконодателство.„БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България“ не носи отговорност за обработка и съхранение на лични данни, получени чрез тозикомуникационен канал и предоставени от трети лица. В случай, че подобни действия бъдат установени последиците ще бъдат уреждани съгласнодействащото българско законодателство.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ